Réžia R10 v Slovenskom Rozhlase s novou akustikou Artnovion

Na začiatku leta 2017 sme boli zo strany Slovenského Rozhlasu oslovení pre návrh akustiky v réžii R10. V tomto priestore bol už v tom čase realizovaný nový znížený strop, ktorý je po obvodoch miestnosti kotvený aj do pôvodných akustických obkladov réžie, ktoré z tohto dôvodu bolo potrebné ponechať. Boli sme tak postavení pred veľmi neľahkú úlohu riešenia akustiky bez možnosti exaktného výpočtu, keďže k výsledku nakoniec prispejú akustické panely novej aj starej inštalácie. Okrem už spomenutého problému sme zápasili aj s výberom vhodných akustických materiálov s ohľadom na ich váhu, keďže nebolo možné nové akustické panely kotviť do pevných nosných konštrukcií.

Po zmeraní časov dozvuku a fyzických rozmerov priestoru náš akustik Ing. Zdenko Nosko výpočtom, s prihliadaním na jestvujúce akustické panely, určil potrebné množstvo nových akustických materiálov, pre dosiahnutie čo možno najlineárnejšieho priebehu doby dozvuku potrebného pre záznam a postprodukciu rozhlasových hier. Aj vzhľadom na nízke hodnoty hmotnosti sme sa v tomto projekte jednoznačne zhodli na realizácii vnútornej akustiky za pomoci akustických panelov od Portugalského výrobcu Artnovion, ktoré na Slovensku zastupujeme.

Po zvážení viacerých alternatív a odobrení definitívnej verzie zástupcami Slovenského Rozhlasu, sme zrealizovali akustické úpravy do výslednej podoby tak, ako môžete vidieť na fotografiách. Použili sme absorbéry Andes pre ošetrenie stien, absorbéry Ulysses Absorber pre ošetrenie stropu v mieste posluchu zvukového majstra, difúzory Logan W pre zadnú stenu a basové pasce Azteka Bass Trap Corner do rohov miestnosti.

Výsledným meraním sme potvrdili splnenie zadaného kritéria na dobu dozvuku, ktorá sa v pásme od 250Hz pohybuje len s malým zvlnením v tolerančnom poli na požadovanej úrovni a problémová spodná časť frekvenčného pásma pod 250 Hz vykazuje len mierne zvýšenie hodnôt.

Projektový manažér: Ing. Zdenko Nosko, Ing. Martin Guštafík

Realizácia projektu: November 2017